Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Brudzewski herbu Pomian (t. 2 s. 316-318)

Brudzewski herbu Pomian. Jaruntów czy raczej Jarandów imieniem, z dawna się ten dom szczycił: skąd Okolski dużo się pomylił, gdy Jaruntów do herbu Gozdawa [str. 317] przyciągnął. Był to zaś dom swoich czasów w ludzi wielkich i senatorów obfitujący, jako Jaranda podkomorzego czytam na liście Władysława książęcia Dobrzyńskiego w r. 1323. Nakielski in Miechovia fol. 248. Tenże czy inny, w roku 1342. kasztelan Rospirski, z którym tytułem podpisał list Kazimierza Wielkiego. Paproc. Stromat. fol. 202. i drugi list tegoż Króla w r. 1346. o erekcji miasta Bydgoszczy. Histor. Coll. Bidgost. - Jarand z Brudzewa wojewoda Inowrocławski, który z innymi Panami Polskimi, posłów Zygmunta Cesarza, na koronacją Witolda idących przejął. Bielski an. 1430. podpisał pokój Brzeski w roku 1436. ale go na innym miejscu czytam, Jarand z Grabie, o czym się będzie mówić przy Grabskich. Jaranda dziekana Gnieźnieńskiego Kromer kładzie w roku 1383. gdzie wspomina, ze go miastu Zninowi na praesidium zostawił arcybiskup Gnieźnieński. Cromer lib. 14. Jan z Brudzewa chorąży Brzeski Kujawski w roku 1426. poseł z sejmu Wareckiego do mistrza Pruskiego, upominając się, żeby paktów raz umówionych nie gwałcił Długosz. Jarand kanonik Gnieźnieński w roku 1443. Damalew. w życiu B. Bogumiła. Stanisław Brudzewski kanonik Gnieźnieński, podpisał list Jana Gruszczyńskiego, arcybiskupa Gnieźnieńskiego w roku 1466. Damalew. in Archiep. Gnesnen. Piotr z Brudzewa, podkomorzy Kaliski w roku 141. podpisał konstytucje Kazimierza Króla o Zupach u Łaskiego w Stat. fol. 82. i 83. Mikołaj z Brudzewa podczaszy Kaliski, starosta Brzeski w, r. 1462. podpisał list Kazimierza Króla o Unii ziemi Bełskiej. Statut Januszowi. fol. 799. Gerard Jarand z Brudzewa, którego szczodrobliwością fabryka konwentu Bydgoskiego OO. Bernardynów znacznie powstała: jemuż konwent w Warcie tychże OO. siła powinien, który swymi jałmużnami dźwignął, w roku 1480. Vadingus in Annal. Min. Damalewicz o nim powiada, że był kanonikiem Kruszwickim, i w Warcie imieniem królewskim gubernatorem, kędy drewniany klasztor pomienionym ojcom wystawił w roku 1468. Damalewicz in Vitis Episc. Gnesnensium.

Mikołaj z Brudzewa wojewoda Sieradzki, (wszystko mi się zda, że tenże sam com wyżej o nim mówił podczaszy Kaliski) był oraz i starostą Brzeskim, kładą go inter praesentes na liście Kazimierza III. Paprocki o herb. fol. 202. w roku 1476. Jan Jarand z Brudzewa kasztelan Spicimirski w r. 1496. z którym tytułem podpisał elekcją Jana Albrychta Rróla. Lasc. Stat. fol. 110. Tenże już kasztelan Kaliski w roku 1501. podpisał Aleksandra Króla elekcją: Karnkowski de Primatu, jeszcze żył w roku 1509. a w roku 1512. [str. 318] czytam go wojewodą Łęczyckim. Mikołaj Jarand z Brudzewa, najprzód kasztelan Łęczycki, z którym tytułem pisał się na liście Zygmunta I. w roku 1540. Nakiel. in Miech., fol. 629. potem wojewoda, Bielski fol. 589. Orichov. z Elżbiety z Gólczewa herbu Prawdzic, dwie córki zostawił, Sobocką kasztelanową. Gostyńską, i Latalską, hrabinę na Łabiszynie. Paprocki o herb. Okolski. Błażej z Brudzewa, proboszcz S. Małgorzaty w Poznaniu w roku 1615.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: