Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Brühl herbu Jastrzębiec (t. 2 s. 320-322)

Brühl herbu Jastrzębiec. Duńczewskiw herbarzu swoim zwie ich hrabiami z Ocieszyna Brühlami i łączy ich z Ocieskiemi: jakoż Krasicki w przypisach pisze, iż Henryk pierwszy minister Augusta III. Króla - starosta Spiski, Bolemowski, Lipnicki, Warszawski od Ocieskich procedencją swoją prowadził, ta jednak po śmierci Augusta za fałszywą uznana, nadto indygenat na urodzonych Fryderyku i Karolu hrabiów Brühlów z księstwa Saskiego dystyngowanych obywateli, majorat i posesje znaczne trzymających otrzymany, zaświadcza 17(14. roku na sejmie konwokacji. Konstyt. fol. 375. Podobnyż indygenat U. U. Henrykowii Maurycemu przez Konstytucją r. 1768. f. 796. przyznany. Duńczewski w herbarzu swoim Tom I. pag. 148. dowodzi iż Jan II. syn Jana I. (Ocieskiego) podkomorzego Poznańskiegor. 1496. podczas zaślubienia Barbary Kazimierza IV. córki, Jana Wojciecha Króla siostry, Najjaśniejszemu Jerzemu książęciu Saskiemu, pojechał do Saksonii i tamże w roku 1497. jus feudi na dobra Gangloffsommern otrzymał. Tenże Jan z pierwszego małżeństwa miał synów Jana, Piotra i Macieja I. od którego dalszą procedencją Brühlów wywodzi i tak dalej prowadzi: Tenże Maciej I. miał Jana Ernesta ten zaś w roku 1639. ożenił się z Zofią de Balice Bonarowną z tej miał syna Jana V. który toż samo jus feudi od Augusta księcia Saskiego otrzymał renowowane roku 1571. i 1587. - Synowi jego Maurycemu I. August książę Saski toż samo feudum konfirmował. Syn tego Maurycego I. z Marii Hezler Jan Maurycy II. któremu równie toż samo jus feudi roku 1672 renowowane - ten zaś z Katarzyną Kutzleben miał Jana Maurycego III. ministra Status Saxonici któremu w roku 1684. przez Jana Adolfa a synowi jego z Sabiny Vitzleben Janowi Maurycemu IV. także ministrowi Saskiemu, w roku 1724. przez Chrystiana książąt Saskich tenże sam przywilej -feudi konfirmowany. Synowiejegoz Zofii Von der Heyde, Jan Maurycy V. Supremus Praefectus Stabuli in Saxonia; drugi Fryderyk Wilchelm S. R. M. Consiliarius intimus; trzeci Henryk II. S. R. J. Comes de Ocieszyno Brühl Ocieski, Liber Baro in Forsta et Pforthen Clientelarum; Bonorum Gangloffsommern, Grochwicz, Rhanisdorffet Veteris Turew, Sowiny, Pokosław, Miechanowo, Gołębiowo, Łodzia, Górka etc. Haeres et Possessor; Ordinum Aquilae Albae, S. Andreae, Aquilae Nigrae, et Aleksandri Nevensis Eques; Serenissimi Augusti III. Regis Poloniae Ele-ctoris Saxoniae, Supremus Minister Status; intimus a Consiliis Sanctioribus;Summus Regii Cubiculi Praefectus; Cameraeet Redituumpublicorum Praeses; Generalis Legionum et [str. 321] Artileriae Regni; Lipinensis, Piasecensis, Bolimoviensis etc. Capitaneus, urodzony dnia 13. Sierpnia, roku 1700. żona tego ministra wielkiego, i rozlicznych kwalitatyw męża, tak w Saksonii, jako i w Królestwie Polskim, od antenatów swoich wielce zasłużonego, Marianna hrabianka z Kołłowratów, urodzona dnia 2. Kwietnia roku 1717. Potomstwo tychże, pierwsza córka Maria, Józefa, Anna, Aleksandryna, Henryka, Franciszka, Walpuria, urodzona dnia 16. Stycznia 1735. umarła tegoż roku: druga córka Amalia, Fryderyka, urodzona dnia 10. Lipca roku 173U. która poszła za Jerzego Augusta S. P. R. na wielkich Kończycach i Ossownicy hrabiego Wandalina Mniszcha, marszałka nadwornego koronnego, kawalera Białego Orla, Sanockiego, Graudentskiego, Lubaczowskiego, etc. starostę, dnia 14. Lipca r. 1750. z tych urodzona Józefa Amalia dnia 29. Sierpnia roku 1752. Trzecia Henryka, i Marii Anny Brühlów córka, Marianna, Chrystyna, Henryka, Aleksandra, Rebekka urodzona dnia 31. Sierpnia roku 1737. umarła dnia 13. Kwietnia 1738. Pierwszy zaś syn Fryderyk Alojzy, starosta Warszawski, urodził się dnia 21. Czerwca roku 1739. Drugi Haro l Adolf urodzony jest dnia 3. Kwietnia 1742. Trzeci Henryk, Chrystian, Wojciech urodzony dnia 11. Lipca 1743. Czwarta córka Maria, Elżbieta, Eleonora, Anna, Kunegunda, Julianna, Chrystyna urodzona dnia 25. Października 1744. umarła dnia 29. Listopada 1746. Czwarty syn Jan Maurycy urodzony dnia 14. Września 1747. Piąta córka Maria, Anna, Eleonora, Kazimira urodzona dnia 25. Października 1748.

Potomstwo Jana Adolfa z Ocieszyna Brühla, koniuszego Saskiego, urodzonego dnia 6. Września 1696. zmarłego dnia 26. Grudnia roku 1742. z Marty, Ewy, Chrystyny z Oppelów Brühlowy, urodzonej dnia 1. Października 1716. jest pierwsza Marianna, Chrystyna urodzona dnia 19. Kwietnia 1734. poszła za Juliusza Gebhardta grafa Hoim, szambelana J. K. Mci, dnia 8. Lutego 1750. Druga córka Henrietta, Erdmunta, Eleonora urodzona dnia 1. Lipca 1735. poszła za Karola Barona de Sacken, szambelana J. Liga Mci, dnia 27. Lutego 1753. Syn tegoż koniuszego, jeden Jan, Maurycy, Adolf urodzony dnia 4. Października 1737. Trzecia córka Maria, Augusta, Amalia urodzona dnia 16. Stycznia 1739.

Potomstwo Fryderyka Wilhelma, hrabiego z Ocieszyna Brühla, S. R. Mtis Consiliarii Intimi, urodzonego dnia 4. Stycznia 1699. z żony jego Agneszki, Elżbiety de Thumen Brühlowej, urodzonej dnia 1. Lutego 1716. jest synów dwóch Jan Maurycy urodzony dnia 20. Grudnia 1736. i Henryk Adolf urodzony dnia 19. Maja 1744. Czwarty brat wyrażonych, to jest generała artylerii koronnej, koniuszego Saskiego, i konsyliarza J. K. Mci, est Jan Maurycy koniuszy teraźniejszy Saski, potomstwa nie mający, ponieważ jest kawalerem Ordinis Theutonici. -

Taką jest genealogia domu tego od roku 1440. jaką chce mieć Duń-czewski, ciągle ich jako od Ocieskich pochodzących pisząc: - trudno jednak osądzić jak dalece twierdzenie to jest słusznym, zwłaszcza że wyżej wspomniane indygenata familii tej w Polsce nadane zdają się zbijać to mniemanie a nadto że mam pod rękę obraz genealogiczny familii ministra Brühl na miedzi sztychowany [str. 322] w Dreznie, długości 45. a wysokości 2.5. cali, który się poczyna od dana Brühl V. i żony, lego Felicjaty de Brandenstein, i prawie wszystkich następnych co i u Duńczewskiego wymienia, z różnicą tylko numerów, tak iż począwszy od dana Maurycego II. podług Duńczewskiego, tenże w genealogii tej, jako I. stoi, i tak następnie. Obraz ten ma napis: INCLITAE GENTIS ILLM ORUM DNRUM d BRÜHL S. R. J. COMITUM AB ANTIQUO SERIES. - Jednak o styczności familii tej z Ocieskiemi żadnej wzmianki nie ma, i herb z kilku razem złożony, taki sam umieszczony jak się na czele herbarza Duńczewskiego znajduje, z wypuszczeniem tylko części do Jastrzębca należących. - Do późniejszych członkowi tej familii, o których już żadnej nie ma wątpliwości, dodać tu musimy iż wyżej wspomniany Alojzy hrabia Brühl syn Fryderyka pierwszego ministra Saskiego, generał artylerii koronnej i przez lat kilkadziesiąt starosta Warszawski, miał za sobą primo, Potocką wojewodziankę Kijowską. - 2do podług Wielądka Sołłohubową - zaś podług Krasickiego w przypisach takie Potocką cześnikownę koronną. - A 3tio hrabiankę Kozell. - Krasicki dodaje takie, iż na sejmie koronacji Stanisława Augusta, Fryderyk i Karol Brühlowie do indygenatu przypuszczeni, z tych Fryderyk, jak wyżej, generał artylerii i t. d. Karol zaś brat młodszy cześnik koronny, Bolemowski starosta miał potomstwo - osiadł za granicą i był w roku 1788. ochmistrzem Królewiczów Pruskich.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: